Hoe versterken en ondersteunen we onze inwoners tijdens en na de coronacrisis?

Stad Hoogstraten organiseerde in de periode augustus – oktober een uitgebreide bevraging over de gevolgen van de coronacrisis voor onze inwoners. De enquête werd met groot succes ingevuld: meer dan 930 inwoners namen deel. Uit de resultaten worden doelstellingen en acties gedistilleerd voor een ‘herstelplan inwoners’.

De bevraging maakte deel uit van Hoogstraten Herstart, het herstelplan van het stadsbestuur dat Hoogstraten weer op kruissnelheid moet brengen ten tijde van corona. Hoogstraten Herstart bestaat uit drie werven: ‘ondernemers en toerisme’, ‘verenigingen’ en ‘inwoners’.

“Met de werf inwoners zijn we vertrokken met een bevraging bij de doelgroep zelf”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Van bij het begin van de pandemie heeft het stadsbestuur volop ingezet op de zorg voor haar inwoners, gaande van bescherming van onze ouderen, het op touw zetten van opvang en aangepast onderwijs tot de organisatie van aangepaste gezondheidszorg en verspreiding van beschermingsmateriaal. Maar wij willen de vinger aan de pols houden en een zicht krijgen op alle problemen en uitdagingen die onze inwoners ondervinden als gevolg van corona.” Daartoe werd een representatieve groep van 2000 inwoners vanaf 16 jaar geselecteerd: mannen en vrouwen, al dan niet professioneel actief, uit alle dorpen, enz. De responsgraad bedroeg 47%, wat volgens experten erg hoog is.

In de bevraging werden vier domeinen behandeld: levenskwaliteit, solidariteit, de individuele, financiële gevolgen van de coronacrisis, en zorg en opvang. Enkele frappante conclusies:

 • “Inzetten op kwaliteit van leven blijkt de grootste prioriteit, gevolgd door zorg en opvang. Solidariteit kreeg de minste prioriteit. Initiatieven rond kwaliteit van leven en solidariteit kunnen volgens de meerderheid komen van de inwoners en verenigingen; zorg en opvang en economie zijn de thema’s waarvan merendeel vindt dat de stad er best werk van maakt.”
 • “Bijna de helft kijkt, zowel op gezondheidsvlak als financieel, positief naar de toekomst. 1 op 10 maakt zich zorgen. Over het algemeen kijkt 12% de toekomst somber tegemoet op vlak van persoonlijke financiën. Dit aandeel ligt 30% hoger bij de mensen die financieel een negatieve impact van de coronacrisis ervaren.”
 • “De (eerste) lockdown leidde voor 4 op 10 tot betere relaties binnen het gezin en meer solidariteit onder de mensen. 7 op 10 had een goed contact met de buren. Tegelijk voelde 4 op 10, tot 56% bij alleenstaanden, zich meer eenzaam dan normaal.”
 • “1 op 4 voelt zich mentaal slechter dan voor de coronacrisis. Zij zien de toekomst op dit vlak ook somberder. 8 op 10 acht het belangrijk dat de stad aandacht besteedt aan het geestelijk welzijn van mensen.”
 •  “Meer dan 8 op 10 was tijdens de lockdown tevreden met het huis en de buurt waarin men woont.”
 •  “42% wenst sinds de coronacrisis zaken anders aan te pakken. Meer bewegen is prioritair voor -55-jarigen, terwijl de focus bij 55+’ers meer ligt op tijd besteden aan nauwe contacten en zaken die hen gelukkig maken.”
 • “Van zij die het kunnen beoordelen is bijna 3 op 4 tevreden met de aanpak van de crisis in het woonzorgcentrum.”

Meerjarenplan is goed instrument

Op basis van de resultaten van de bevraging en de acties die de voorbije maanden genomen zijn, heeft de stad inmiddels de blauwdruk van een herstelplan opgesteld.
Faye Van Impe, voorzitter van de werf ‘inwoners’ en schepen van Jeugd, Onderwijs en Samenleving, legt uit: ”Met het herstelplan biedt het stadsbestuur een antwoord aan de noden van de inwoners, aanvullend op de herstelplannen van de hogere overheden, waarbij we vertrekken vanuit onze eigen expertise en sterktes. Dit herstelplan is trouwens een levend document, want als overheid die het dichtst bij de burgers staat, moeten we flexibel op onvoorziene noden of wijzigende context kunnen inspelen met nieuwe acties of wijzigende prioriteiten.”

Niettemin zal de stad het meerjarenplan niet loslaten. “De bevraging toont aan dat het meerjarenplan – met de keuzes voor investeringen in kinderopvang, ouderenzorg en jeugd- en sportinfrastructuur, maar ook de verhoogde aandacht voor kinderarmoede – een adequaat instrument is om een antwoord te geven op de crisis. Binnen dat stevige kader werkt de stad flexibele oplossingen uit voor de noden van onze inwoners”, besluit schepen Faye Van Impe.

Zeven doelstellingen

De drie speerpunten in het herstelplan zijn ‘zorg en opvang’, ‘mentale weerbaarheid’ en ‘individuele ondersteuning voor alleenstaanden, ouderen, kinderen en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie’, die vertaald worden in zeven doelstellingen. Binnen elke doelstelling worden concrete acties uitgewerkt.

 1. De stad zet in op het versterken van verbindende initiatieven en initieert er zelf. Initiatieven van verenigingen en gebuurten worden gestimuleerd en gepromoot.
 2. Stad Hoogstraten stimuleert solidariteit onder de Hoogstraatse inwoners en werkt samen met partners die actief zijn inzake armoedebestrijding en zorgverlening.
 3. De stad voorziet in bijkomende ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners.
 4. De stad neemt initiatieven die de mentale gezondheid en weerbaarheid van al onze inwoners vergroten.
 5. De stad zet in op zorg en opvang op vele terreinen, zoals kinderopvang, de ondersteuning van scholen en de zorg voor ouderen.
 6. Door sensibilisering en promotie van beweging, gezonde voeding en ontspannen in eigen omgeving zet de stad in op het vergroten van de levenskwaliteit. 
 7. De stad blijft op een transparante en heldere manier communiceren via de website, Info’zine, sociale media en zet actief in op sensibilisering.

Nieuwe bevraging

De bevraging gebeurde in een luwere periode tijdens de gezondheidscrisis; net voor de tweede lockdown. “We zijn ons ervan bewust dat de coronacrisis nu voor een grotere groep mensen zwaarder zal wegen. In oktober keek 90% van de deelnemers aan de bevraging nog positief of neutraal naar de toekomst. De kans is reëel dat we nu een ander resultaat zouden zien bij een bevraging. Daarom neemt het bestuur zich voor om in 2021 opnieuw een participatiemoment met de burgers te organiseren om voeling te blijven hebben met wat er leeft”, besluit burgemeester Marc Van Aperen.