Voor welke vormen van groene stroom moet de overheid subsidies voorzien? Minister Bart Tommelein ging in op vragen en suggesties tijdens de #BEL10 van Radio 1.

Vanaf 18:30 lanceer ik mijn idee voor morgen.

Europa & de strijd tegen de klimaatverandering

 

In het verlengde van de strategische doelstellingen die de Europese Unie heeft geformuleerd met betrekking tot duurzaamheid en de strijd tegen de klimaatverandering, werd het “energie en klimaatpakket” aangenomen dat bindende nationale doelstellingen bevat op het gebied van broeikasgassen-emissie en hernieuwbare energie.

Tegen 2020 beogen de zogenaamde “20-20-20”-doelstellingen een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van de lidstaten met tenminste 20% in vergelijking met de niveaus die in 1990 werden bereikt, een aandeel van 20% aan energie uit hernieuwbare energiebronnen in het totale bruto eindverbruik van energie en een daling van het primaire energieverbruik met 20% ten opzichte van het verwachte niveau door de uitvoering van beleidsmaatregelen op het gebied van energie-efficiëntie.

De doelstelling om tegen 2020 een aandeel van 20% aan energie uit hernieuwbare energiebronnen in het totale bruto eindgebruik van energie in Europa te bereiken, wordt in het geval van België in een concrete doelstelling van 13% vertaald.

 

België zet in op 2 pijlers inzake elektriciteitsproductie

In het Belgische actieplan wordt ingezet op twee belangrijke pijlers inzake elektriciteitsproductie:

  • de productie op basis van hernieuwbare energiebronnen op het vasteland (wind, biomassa, fotovoltaisch, waterkracht en geothermisch), grotendeels gedecentraliseerd,
  • en de productie door offshore windmolenparken in de Noordzee.

In beide gevallen moet het transmissienetvoldoende gedimensioneerd zijn om de grootschalige aansluiting en de integratie van deze eenheden mogelijk te maken.

Decentrale energieproductie in Hoogstraten-Meer
Het is van groot belang om te investeren in projecten om decentrale productie in het net te integreren.  In onze regio is er een groot potentieel aan decentrale energieproductie en dit zowel voor WKK installaties als windturbines. Gezien er om historische redenen in het gebied rond Hoogstraten-Meer geen infrastructuur aanwezig is, zijn er heel wat investeringen gepland:

  • transformatoren in Hoogstraten & Meer;
  • aanleggen van 150 kV kabels tussen Meer – Hoogstraten – Rijkevorsel.

Deze oplossingen dienen beschouwd te worden als een eerste stap in de ontwikkeling van het om het volledige potentieel aan decentrale energieproductie in de regio Rijkevorsel – Hoogstraten – Meer aan te sluiten.

 

bron: Elia investeringsplan 2014-2017