Hoogstraten investeert meer dan 50 miljoen euro en legt de nadruk op duurzaamheid

Op dinsdag 3 december stelde het Hoogstraatse schepencollege het meerjarenplan voor 2020- 2025 voor aan de gemeenteraadsleden. Op woensdag 4 december werd de pers ook op de hoogte gesteld van de belangrijkste beleidsdoelstellingen, acties en projecten die deze bestuursperiode op de agenda staan. De budgetten zijn op 11 december toegelicht aan de gemeenteraad op de commissie financiën. Over de investeringen vind je meer info in onderstaande tekst. Tijdens de laatste gemeenteraadszitting van 2019, op 16 december, worden het nieuwe meerjarenplan en de bijhorende budgetten officieel ter goedkeuring voorgelegd.

“Het Hoogstraatse stadsbestuur gaat de komende jaren minstens 50 miljoen euro investeren in een hele waaier aan diverse acties en projecten, onder meer in zorg-, cultuur- en vrijetijdsinfrastructuur. Bij alles wat we doen gaat bijzondere aandacht naar klimaat en duurzaamheid. We zetten bijvoorbeeld in op vergroening van de openbare ruimte, een en integraal bodem- en waterbeheer en de opwaardering van het eigen stadspatrimonium. Dit alles zonder de belastingen voor de Hoogstraatse inwoners te verhogen”, vertelt burgemeester Marc Van Aperen.

Schepen van financiën Roger Van Aperen benadrukt dat het huidige bestuur inderdaad heel wat gaat investeren. Stad Hoogstraten zal daarvoor op een weldoordachte en verantwoorde manier 16,5 miljoen euro lenen, maar het stadsbestuur vindt dit niet meer dan logisch, want “in onze huidige maatschappij willen onze inwoners de weinige vrije tijd die ze hebben graag spenderen in hun eigen omgeving. Ze verwachten van het lokaal bestuur niet enkel een degelijk onderhoud van de wegen, stoepen en groen, maar ook dat ze ’s avonds gezellig naar een activiteit van hun vereniging of een topactiviteit in een degelijk cultuurcentrum in de buurt kunnen gaan. Bij alle investeringen die wij zullen doen, houden we rekening met de wensen van onze inwoners.”

1. Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om wonen

In Hoogstraten verplaatsen we ons op een duurzame en veilige manier. We verhogen de verkeersleefbaarheid en geven meer plaats aan wandelaars en fietsers. We blijven in dat kader inzetten op het project School-Straten, waarbij de schoolomgevingen van alle basisscholen onder de loep worden genomen (90.000 euro). In eerste instantie gaan we in Minderhout over tot een effectieve herinrichting van de Schoolstraat (370.000 euro). We zorgen ervoor dat er rolstoelvriendelijke wandelpaden in alle deeldorpen zijn (75.000 euro). Daarnaast wordt er een nieuw fietspad aangelegd tussen De Mosten en Meersel-Heieinde (1.353.000 euro).

Bovendien willen we aandacht schenken aan projecten rond vergroening en ontharding, zoals de inzet op gebied van trage wegen (90.000 euro) en de groene omgeving en brug aan de Laermolen (200.000 euro). Een eyecatcher gaat de ontwikkeling in het centrum van Hoogstraten zijn. Ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan, grenzend aan de Vrijheid, wil het bestuur een plein en een ondergrondse parking ontwikkelen. Hiervoor is 2,5 miljoen euro begroot.

“Het is de bedoeling om Hoogstraten een mooi plein te geven en tegelijk iets te doen aan de parkingproblematiek in Hoogstraten”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Uiteraard zullen wij voor de concrete uitwerking een studie laten uitvoeren naar groenaanleg, mobiliteit en toegankelijkheid.”

Hoogstraten heeft een rijk aanbod aan erfgoed; er is dan ook aardig wat budget voorzien in het meerjarenplan om hier zorg voor te dragen. Het grootste investeringsdossier blijft het verderzetten van de restauratie van de kerk. De totaalrestauratie van de kerk zal 8.260.645 euro kosten. Gelukkig kan het bestuur hier steunen op een meerjarige subsidieovereenkomst met het agentschap Onroerend Erfgoed van Vlaanderen en de kerkfabriek van Sint-Katharina. De restauratie van de eerste fase van het schip van de Sint-Katharinakerk is aanbesteed en kan binnenkort starten. Ook de werken aan het Raadhuis in Meerle starten begin 2020 (1.250.450 euro), waarin een gecombineerd aanbod van dienstencentrum, bibliotheek en Gemeenschapscentrum zal worden gevestigd.

2. Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooien en ontspannen

In Meer wordt de parochiezaal tot een erkend dienstencentrum uitgebouwd (1.349.119 euro). Dit zal een gelijkaardig aanbod hebben als het Raadhuis in Meerle. Zo brengen we het zorg- en dienstenaanbod zo dicht mogelijk tot bij de mensen. Bovendien starten we binnenkort met de bouw van ’t Gastenhuys; op de plaats waar nu het oude rusthuis Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën staat (11.135.339 euro). We geven hier plaats aan broodnodige zorginstellingen als een nierdialysecentrum, zeven zorgverlenende diensten en 35 assistentiewoningen.

We investeren 251.000 euro extra in kwalitatieve kinderopvang, waarbij we aandacht hebben voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en de brede school. We spelen in op de noden van de gezinnen met de ontwikkeling van een informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang (“loket kinderopvang”). We zorgen ervoor dat de schoolspeelplaatsen bewegingsvriendelijker, speelser en groener zijn en ook gedeeld worden met verenigingen (150.000 euro).

De stad voorziet in nieuwe vrijetijdsinfrastructuur om onze verenigingen te ondersteunen en in te zetten op verbinding en emancipatie van mensen. In dat kader realiseren wij een site op de Wereldakker waar plaats is voor verschillende sportdisciplines (3.000.000 euro). Er wordt een cultuurhuis opgericht, dat een centrum zal zijn voor onze talrijke culturele verenigingen, en waarin we bovendien ook een eigen programmatieaanbod zullen brengen. Zo kunnen de inwoners van Hoogstraten in eigen stad genieten van topvoorstellingen en artiesten van een hoog niveau, bovenop het rijke cultuuraanbod in alle deelgemeenten. Afhankelijk van welke diensten en faciliteiten hierin zullen worden ondergebracht, lopen de ramingen tussen de negen en twaalf miljoen euro. Het project wordt als een “Design, Build, Finance en Maintain”-project in de markt gezet (DBFM). Op Den Dijk worden jeugdlokalen gerealiseerd (1.350.000 euro).

3. Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad

Ook Hoogstraten wil als lokaal bestuur haar steentje bijdragen aan het borgen van onze planeet en legt enkele duidelijke klimaataccenten in haar meerjarenplan. De stad verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer. Door een investering van 4.000.000 euro bewaken en verbeteren we de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de bodem, onder andere door verschillende rioleringswerken uit te voeren.

 

page3image51120160

We willen de impact van de klimaatverandering mee bestrijden. De stad neemt daarom deel aan het streekpact Kempen 2030 (300.000 euro) en zet in op concrete acties met partners in Hoogstraten en andere Kempense gemeenten. We ondertekenden opnieuw het burgemeestersconvenant. Eerst gaan we een nieuw klimaatactieplan opmaken.

We gaan vooral klimaat en energie als belangrijk doel integreren in die beleidsthema’s waar we het verschil kunnen maken, zoals stadsplanning en mobiliteit.

4. Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur

Als goede huisvader wil de stad het voorbeeld geven op gebied van duurzaamheid en klimaat en daarom zullen we inzetten op de verduurzaming van het eigen patrimonium. Samen met Fluvius gaan we het engagement aan om de openbare verlichting naar LED om te schakelen (1.200.000 euro). We maken ook een masterplan op om onze eigen gebouwen en de gemeentescholen energie-efficiënter te maken (180.500 euro).

We voorzien ruimte voor lokale economie, land- en tuinbouw en industrie en waken over de duurzame invulling (93.448 euro). We verhogen de veiligheid, netheid en aantrekkingskracht van bedrijventerreinen, onder meer door sanitaire voorzieningen op de transportzone in Meer.

5. Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie

Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht. Daarbij is het – onder meer – belangrijk om de eigen werking verder te optimaliseren; onder meer door een efficiënte ICT-architectuur uit te werken voor de groep Hoogstraten (zowel stad als OCMW als de scholen – ter waarde van 1.700.000 euro).

De stad blijft inzetten op welzijn en veiligheid van haar inwoners, samen met verschillende partners (lokale politie Noorderkempen, Hulpverleningszone Taxandria, EVapp, en de talrijke vrijwilligers die de stad rijk is). Concreet is de stad naarstig op zoek naar grond om samen met HVZ Taxandria een nieuwe brandweerkazerne in Hoogstraten neer te zetten, zodat we alle Hoogstratenaren een optimale, kwaliteitsvolle en gelijkwaardige bescherming kunnen garanderen.


Hoe pakt Hoogstraten de eikenprocessierups aan?

De eikenprocessierups zorgt deze zomer voor veel overlast. De bestrijding van dit natuurfenomeen is een moeilijke zaak. Stad Hoogstraten tracht de overlast voor haar bewoners zo veel mogelijk te beperken. Voor de bestrijding op de meest gevoelige openbare plekken zetten we een externe gespecialiseerde bestrijdingsfirma in en kunnen we op steun rekenen van Hulpverleningszone Taxandria.

Net als verschillende andere gemeenten in de provincie heeft stad Hoogstraten enorm veel meldingen gekregen van inwoners over de eikenprocessierups. Onze medewerkers houden nauwgezet een lijst bij van alle locaties op het openbare domein waar het dier voorkomt. De hotspots hebben een prioriteit gekregen naargelang de grootte van de overlast. Plaatsen waar veel mensen passeren of samenkomen, zoals bekende fiets- en wandelpaden, speelpleintjes,... hebben de grootste prioriteit en zullen behandeld worden.

“Het is geen pretje als je wordt getroffen door rondvliegende brandharen van de eikenprocessierups”, zegt waarnemend burgemeester Arnold Wittenberg. “De plaatsen waar deze insecten vorig jaar opdoken, zijn dit jaar preventief behandeld door onze medewerkers, maar de plaag is dit jaar veel groter dan vorige jaren. We zetten nu om die reden de grote middelen in.”

Een professionele firma en de brandweer (Hulpverleningszone Taxandria) zetten samen in op een efficiënte bestrijding. Op woensdag 26 juni is in Wortel-Kolonie de omgeving van het kruispunt ter hoogte van De Klapekster en het Casino aangepakt. Vandaag, donderdag 27 juni, is recreatiedomein De Mosten aan de beurt. Verder bekijken onze medewerkers – op basis van de prioriteitenlijst – met de brandweer en de professionele firma welke openbare wegen en plaatsen ze de komende dagen samen kunnen aanpakken.

“We vragen onze burgers om begrip dat we de eikenprocessierups niet op privégronden kunnen bestrijden”, zegt schepen van milieu Michel Jansen. “We raden alle Hoogstratenaren aan om uit de buurt te blijven van aangetaste bomen. Voorkomen is beter dan genezen. Als je gezin er rond je huis enorm veel last van ondervindt, verwijzen we graag naar deze lijst van erkende aannemers die bestrijdingen uitvoeren op privaat domein.”


Stadsbestuur proeft in & van Aardbeienbedrijf Schrijvers.

59383460_10214036320890644_5262541471222857728_n.jpg

Tijdens de Week van de Korte Keten, die dit jaar doorgaat van 4 mei tot 12 mei, staan lokale producenten en hun producten centraal. Onze stad neemt hier graag voor de eerste keer aan deel! Voor die gelegenheid zetten verschillende bedrijven hun deuren open voor het grote publiek, zoals Sterkstokers Distilleries, Coöperatie Hoogstraten, Chocoladehuis Hoogstraten en Aardbeienbedrijf Schrijvers. Op zondag 5 mei ontvangt Steve Schrijvers enkele leden van het bestuur in zijn op en top Hoogstraats aardbeienbedrijf. Ook de Hoogstraatse inwoners en u als persmedewerker zijn uitgenodigd om te komen proeven.

Jaarlijks vindt in Vlaanderen de Week van de Korte Keten plaats. Tijdens deze week staan lokale producenten en hun producten centraal. Ook in Hoogstraten zetten verschillende bedrijven hun deuren open voor het grote publiek. Het schepencollege maakt van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan Aardbeienbedrijf Schrijvers.

Steve Schrijvers ontvangt het stadsbestuur, de Hoogstraatse inwoners – en u, als persmedewerker – graag in zijn op en top Hoogstraats bedrijf. Bekend voor de Hoogstraatse aardbeien, maar ondertussen ook producent van de enige echte Hoogstraatse wijn. Het wordt een echte lokale namiddag, waarbij u onthaald wordt met een Hoogstraats drankje, een Hoogstraats hapje en uiteraard Hoogstraatse aardbeien. De tuinder neemt u mee voor een bezoek aan het de serres en de wijngaard, u krijgt uitleg over de manier van werken, de nieuwste technieken en u proeft wat Hoogstraten zo speciaal maakt. Praktische informatie over de locatie van Aardbeienbedrijf Schrijvers vindt u onderaan dit persbericht.

Waarom is de Week van de Korte Keten goed voor Hoogstraten?

De Week van de Korte Keten zet lokale producten en producenten in de kijker. Hoogstraten heeft een ruim aanbod van lokale producten en op deze manier krijgen ze meer aandacht zowel bij eigen inwoners als bij bezoekers/toeristen in Hoogstraten. Bezoekers kunnen proefondervindelijk ontdekken waar de producten vandaag komen, de producenten krijgen een gezicht en mensen raken meer vertrouwd met het producten en het gezicht dat er achter schuil gaat. Het 'weet wat je eet'-verhaal wordt hier extra kracht bijgezet. Het draagt bij aan de lokale economie.

Waarom is de Week van de Korte Keten goed voor de aarde?

Lokale producten verkorten de keten, zijn seizoensgebonden en ondersteunen de lokale economie.