De coronacrisis treft iedereen in Hoogstraten. Onze inwoners, ondernemers en verenigingen zien zich de afgelopen maanden geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van COVID-19. Er is evenwel hoop. Geleidelijk aan worden de lockdownmaatregelen versoepeld. Hoogstraten heeft al heel wat gedaan om de impact van de coronacrisis te verzachten of te beperken (zie bijlage). Maar nu is het tijd om Hoogstraten opnieuw te herstarten, om zo snel mogelijk weer op volle snelheid te komen. Om deze heropstart te verzekeren, heeft het stadsbestuur de werkgroep ‘Hoogstraten Herstart’ opgericht.

“Hoe kan stad Hoogstraten haar inwoners, ondernemers en verenigingen versterken, uiteraard binnen de grenzen van haar bevoegdheden? Dat is de fundamentele vraag die aan de basis ligt van ons toekomstig relanceplan”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “De middelen van een stad zijn niet eindeloos. Daarom zal de rol van het stadsbestuur in de eerste plaats faciliterend en ondersteunend zijn. Dat wil zeggen mogelijkheden scheppen enverbindingen leggen om doelgericht tot werkbare oplossingen te komen.”

De werkgroep ‘Hoogstraten Herstart’, samengesteld uit politici van de meerderheidsfracties en stadsmedewerkers, buigt zich de komende weken over een breed relanceplan. Het relanceplan richt zich op drie werven: economie & toerisme, verenigingen en inwoners. Voor elke werf wordt een plan met maatregelen uitgewerkt, waarbij sterk wordt ingezet op participatie en inspraak.

“Door onze inwoners en verenigingen werden de voorbije maanden al verschillende spontane acties en initiatieven opgezet om elkaar te helpen. De solidariteit onder de Hoogstratenaren is enorm. Wij willen weten welke ideeën er nog leven en de meest waardevolle tot uitvoering brengen, samen met onze inwoners”, verklaart Ann Tilburgs,gemeenteraadslid voor HOOGSTRATEN LEEFT en voorzitster van de werf ‘economie & toerisme’.

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, hebben we allereerst een juist zicht nodig op de gevolgen die inwoners, ondernemers en verenigingen ondervinden van de coronacrisis. Daarom wordt op woensdag 20 mei een eerste vragenlijst verstuurd naar de ‘stakeholders’ van de werf economie & toerisme, stuk voor stuk vertegenwoordigers uit onze Hoogstraatse gemeenschap (land- en tuinbouwers, middenstanders, bedrijfsleiders, horeca-ondernemers en

beoefenaars van vrije beroepen). Ook krijgen alle erkende verenigingen een vragenlijst in de bus. Met die bevragingen peilt Hoogstraten Herstart in de eerste plaats naar de manier waarop de coronacrisis zich bij de doelgroepen laat gevoelen. Maar nog belangrijker peilen deze vragenlijsten ook naar mogelijke oplossingen of maatregelen om een vlotte heropstart later dit jaar te garanderen.

Globaal plan op 22 juni

Gert Van den Bogaert, gemeenteraadslid voor N-VA en voorzitter van de werf ‘verenigingen’, toont zich ambitieus: “Wij willen op de gemeenteraad van 22 juni al een globaal plan lanceren voor de werven ‘economie & toerisme’ en ‘verenigingen’. Indien de gemeenteraad instemt met dit plan, kunnen we de daaropvolgende maanden de afgesproken maatregelen stuk voor stuk in uitvoering brengen. We willen snel tewerk gaan, maar ook grondig, zodat onze economie en het verenigingsleven zo spoedig mogelijk weer op kruissnelheid komen.”

De werf ‘inwoners’, die wordt voorgezeten door schepen Faye Van Impe, bereidt een brede bevraging voor van de Hoogstraatse bevolking. “We willen alle problemen in kaart brengen, niemand mag uit de boot vallen”, zegt schepen Van Impe. “Daarom stellen we een ‘burgerpanel’ samen van minstens 300 inwoners. Daarvoor gaan we gebruik maken van het online platform denkmee-hoogstraten.be dat het stadsbestuur al in 2019 introduceerde voor bevragingen omtrent het meerjarenplan. Voor onze werf ‘inwoners’ mikken we op een relanceplan in het najaar.”

Duurzame welvaart

“Hoogstraten Herstart” heeft dezelfde uitgangspunten als waarmee deze bestuurscoalitie begin 2019 van start ging”, vult burgemeester Marc Van Aperen nog aan. “Ons relanceplan moet leiden tot verbinding en duurzaamheid, en dit in alle openheid en met de nodige transparantie. Als onze economie en samenleving weer op volle snelheid komen, moet dat niet leiden tot hetzelfde Hoogstraten als vroeger, maar tot een nóg beter Hoogstraten.”

Hoogstraten Herstart houdt dus vast aan alle verbintenissen die het stadsbestuur is aangegaan in het kader van het burgemeestersconvenant Kempen 2030 (klimaatactie) en de strategische ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze engagementen waren de leidraad voor de vijf strategische beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan 2020-25. Het relanceplan zal aan deze doelstellingen tegemoet komen:

  • Een duurzame stad waar het goed is om te wonen
  • Kansen creëren om zich te ontwikkelen, ontplooien en ontspannen
  • Een biodiverse en veerkrachtige stad
  • Duurzame welvaartsgroei dankzij tewerkstelling en infrastructuur
  • Een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie