Hoogstraten investeert meer dan 50 miljoen euro en legt de nadruk op duurzaamheid

Op dinsdag 3 december stelde het Hoogstraatse schepencollege het meerjarenplan voor 2020- 2025 voor aan de gemeenteraadsleden. Op woensdag 4 december werd de pers ook op de hoogte gesteld van de belangrijkste beleidsdoelstellingen, acties en projecten die deze bestuursperiode op de agenda staan. De budgetten zijn op 11 december toegelicht aan de gemeenteraad op de commissie financiën. Over de investeringen vind je meer info in onderstaande tekst. Tijdens de laatste gemeenteraadszitting van 2019, op 16 december, worden het nieuwe meerjarenplan en de bijhorende budgetten officieel ter goedkeuring voorgelegd.

“Het Hoogstraatse stadsbestuur gaat de komende jaren minstens 50 miljoen euro investeren in een hele waaier aan diverse acties en projecten, onder meer in zorg-, cultuur- en vrijetijdsinfrastructuur. Bij alles wat we doen gaat bijzondere aandacht naar klimaat en duurzaamheid. We zetten bijvoorbeeld in op vergroening van de openbare ruimte, een en integraal bodem- en waterbeheer en de opwaardering van het eigen stadspatrimonium. Dit alles zonder de belastingen voor de Hoogstraatse inwoners te verhogen”, vertelt burgemeester Marc Van Aperen.

Schepen van financiën Roger Van Aperen benadrukt dat het huidige bestuur inderdaad heel wat gaat investeren. Stad Hoogstraten zal daarvoor op een weldoordachte en verantwoorde manier 16,5 miljoen euro lenen, maar het stadsbestuur vindt dit niet meer dan logisch, want “in onze huidige maatschappij willen onze inwoners de weinige vrije tijd die ze hebben graag spenderen in hun eigen omgeving. Ze verwachten van het lokaal bestuur niet enkel een degelijk onderhoud van de wegen, stoepen en groen, maar ook dat ze ’s avonds gezellig naar een activiteit van hun vereniging of een topactiviteit in een degelijk cultuurcentrum in de buurt kunnen gaan. Bij alle investeringen die wij zullen doen, houden we rekening met de wensen van onze inwoners.”

1. Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om wonen

In Hoogstraten verplaatsen we ons op een duurzame en veilige manier. We verhogen de verkeersleefbaarheid en geven meer plaats aan wandelaars en fietsers. We blijven in dat kader inzetten op het project School-Straten, waarbij de schoolomgevingen van alle basisscholen onder de loep worden genomen (90.000 euro). In eerste instantie gaan we in Minderhout over tot een effectieve herinrichting van de Schoolstraat (370.000 euro). We zorgen ervoor dat er rolstoelvriendelijke wandelpaden in alle deeldorpen zijn (75.000 euro). Daarnaast wordt er een nieuw fietspad aangelegd tussen De Mosten en Meersel-Heieinde (1.353.000 euro).

Bovendien willen we aandacht schenken aan projecten rond vergroening en ontharding, zoals de inzet op gebied van trage wegen (90.000 euro) en de groene omgeving en brug aan de Laermolen (200.000 euro). Een eyecatcher gaat de ontwikkeling in het centrum van Hoogstraten zijn. Ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan, grenzend aan de Vrijheid, wil het bestuur een plein en een ondergrondse parking ontwikkelen. Hiervoor is 2,5 miljoen euro begroot.

“Het is de bedoeling om Hoogstraten een mooi plein te geven en tegelijk iets te doen aan de parkingproblematiek in Hoogstraten”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Uiteraard zullen wij voor de concrete uitwerking een studie laten uitvoeren naar groenaanleg, mobiliteit en toegankelijkheid.”

Hoogstraten heeft een rijk aanbod aan erfgoed; er is dan ook aardig wat budget voorzien in het meerjarenplan om hier zorg voor te dragen. Het grootste investeringsdossier blijft het verderzetten van de restauratie van de kerk. De totaalrestauratie van de kerk zal 8.260.645 euro kosten. Gelukkig kan het bestuur hier steunen op een meerjarige subsidieovereenkomst met het agentschap Onroerend Erfgoed van Vlaanderen en de kerkfabriek van Sint-Katharina. De restauratie van de eerste fase van het schip van de Sint-Katharinakerk is aanbesteed en kan binnenkort starten. Ook de werken aan het Raadhuis in Meerle starten begin 2020 (1.250.450 euro), waarin een gecombineerd aanbod van dienstencentrum, bibliotheek en Gemeenschapscentrum zal worden gevestigd.

2. Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooien en ontspannen

In Meer wordt de parochiezaal tot een erkend dienstencentrum uitgebouwd (1.349.119 euro). Dit zal een gelijkaardig aanbod hebben als het Raadhuis in Meerle. Zo brengen we het zorg- en dienstenaanbod zo dicht mogelijk tot bij de mensen. Bovendien starten we binnenkort met de bouw van ’t Gastenhuys; op de plaats waar nu het oude rusthuis Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën staat (11.135.339 euro). We geven hier plaats aan broodnodige zorginstellingen als een nierdialysecentrum, zeven zorgverlenende diensten en 35 assistentiewoningen.

We investeren 251.000 euro extra in kwalitatieve kinderopvang, waarbij we aandacht hebben voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en de brede school. We spelen in op de noden van de gezinnen met de ontwikkeling van een informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang (“loket kinderopvang”). We zorgen ervoor dat de schoolspeelplaatsen bewegingsvriendelijker, speelser en groener zijn en ook gedeeld worden met verenigingen (150.000 euro).

De stad voorziet in nieuwe vrijetijdsinfrastructuur om onze verenigingen te ondersteunen en in te zetten op verbinding en emancipatie van mensen. In dat kader realiseren wij een site op de Wereldakker waar plaats is voor verschillende sportdisciplines (3.000.000 euro). Er wordt een cultuurhuis opgericht, dat een centrum zal zijn voor onze talrijke culturele verenigingen, en waarin we bovendien ook een eigen programmatieaanbod zullen brengen. Zo kunnen de inwoners van Hoogstraten in eigen stad genieten van topvoorstellingen en artiesten van een hoog niveau, bovenop het rijke cultuuraanbod in alle deelgemeenten. Afhankelijk van welke diensten en faciliteiten hierin zullen worden ondergebracht, lopen de ramingen tussen de negen en twaalf miljoen euro. Het project wordt als een “Design, Build, Finance en Maintain”-project in de markt gezet (DBFM). Op Den Dijk worden jeugdlokalen gerealiseerd (1.350.000 euro).

3. Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad

Ook Hoogstraten wil als lokaal bestuur haar steentje bijdragen aan het borgen van onze planeet en legt enkele duidelijke klimaataccenten in haar meerjarenplan. De stad verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer. Door een investering van 4.000.000 euro bewaken en verbeteren we de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de bodem, onder andere door verschillende rioleringswerken uit te voeren.

 

page3image51120160

We willen de impact van de klimaatverandering mee bestrijden. De stad neemt daarom deel aan het streekpact Kempen 2030 (300.000 euro) en zet in op concrete acties met partners in Hoogstraten en andere Kempense gemeenten. We ondertekenden opnieuw het burgemeestersconvenant. Eerst gaan we een nieuw klimaatactieplan opmaken.

We gaan vooral klimaat en energie als belangrijk doel integreren in die beleidsthema’s waar we het verschil kunnen maken, zoals stadsplanning en mobiliteit.

4. Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur

Als goede huisvader wil de stad het voorbeeld geven op gebied van duurzaamheid en klimaat en daarom zullen we inzetten op de verduurzaming van het eigen patrimonium. Samen met Fluvius gaan we het engagement aan om de openbare verlichting naar LED om te schakelen (1.200.000 euro). We maken ook een masterplan op om onze eigen gebouwen en de gemeentescholen energie-efficiënter te maken (180.500 euro).

We voorzien ruimte voor lokale economie, land- en tuinbouw en industrie en waken over de duurzame invulling (93.448 euro). We verhogen de veiligheid, netheid en aantrekkingskracht van bedrijventerreinen, onder meer door sanitaire voorzieningen op de transportzone in Meer.

5. Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie

Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht. Daarbij is het – onder meer – belangrijk om de eigen werking verder te optimaliseren; onder meer door een efficiënte ICT-architectuur uit te werken voor de groep Hoogstraten (zowel stad als OCMW als de scholen – ter waarde van 1.700.000 euro).

De stad blijft inzetten op welzijn en veiligheid van haar inwoners, samen met verschillende partners (lokale politie Noorderkempen, Hulpverleningszone Taxandria, EVapp, en de talrijke vrijwilligers die de stad rijk is). Concreet is de stad naarstig op zoek naar grond om samen met HVZ Taxandria een nieuwe brandweerkazerne in Hoogstraten neer te zetten, zodat we alle Hoogstratenaren een optimale, kwaliteitsvolle en gelijkwaardige bescherming kunnen garanderen.


Stad Hoogstraten kiest Den Dijk als locatie voor bouw nieuwe jeugdlokalen

Het stadsbestuur van Hoogstraten is al jaren in gesprek met jeugdverenigingen KSA, KLJ en Plussers Hoogstraten over een geschikte locatie voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen. Samen stelden ze een programma van eisen op waaraan de ruimte (zowel buiten als binnen) zou moeten voldoen. Na grondig onderzoek door interne en externe experten is Den Dijk als beste optie naar boven gekomen. Stad Hoogstraten is bouwheer en zal de buurten en verenigingen de komende maanden betrekken bij de verdere uitrol.

“Samen zitten er maar liefst 450 jongeren met een leeftijd van 4 tot 18 jaar in de jeugdverenigingen KSA, KLJ en Plussers Hoogstraten. ’s Weekends organiseren ze op verschillende dagen hun activiteiten op het terrein en in de lokalen van Zaal Pax. Met de sterke groei van de Hoogstraatse jeugdbewegingen – waar we overigens heel trots op zijn en die we uiteraard aanmoedigen – was het broodnodig om een knoop door te hakken over de toekomstige bouw van nieuwe jeugdlokalen”, stelt schepen van jeugd Faye Van Impe. “In en rond Zaal Pax is namelijk geen uitbreiding mogelijk voor extra spellokalen en opslagruimte.”

Den Dijk voldoet het meest aan de noden die de jeugdverenigingen en de jeugddienst vooropstellen. Enerzijds vragen KLJ, KSA en Plussers Hoogstraten om voldoende buiten(speel)ruimte, opslagplaats en spelruimtes voor hun activiteiten. Anderzijds wil het stadsbestuur de Vlieg-UiT-speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties uitbreiden. Hiervoor zouden deze nieuwe jeugdlokalen perfect kunnen dienen.

Schepen van buurten Arnold Wittenberg deelt graag mee dat “de Hoogstraatse inwoners die in de buurt van Den Dijk wonen zeker uitgenodigd zullen worden om in gesprek te gaan met de verenigingen en de stad. Want door in verbinding te blijven met elkaar zullen we tot een scenario komen dat ideaal is voor de buurt en de jeugd-in-beweging.”


Hoogstraten ondertekent Charter Gezonde Gemeente

Op 25 maart 2019 keurde de gemeenteraad van Hoogstraten het Charter Gezonde Gemeente en de samenwerking met LOGO Kempen goed. Het Charter wordt op 15 mei voorgesteld aan de pers.

Uit een bevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven blijkt dat twee op de drie Vlamingen wakker ligt van haar/zijn gezondheid. We gaan steeds bewuster om met ons lichaam en onze omgeving. We willen gezonder eten en meer bewegen, maar ook minder luchtverontreiniging en meer veilige fiets- en wandelpaden.

‘Gezonde Gemeente’ heeft tot doel een geïntegreerd en duurzaam lokaal gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus.

Het stadsbestuur van Hoogstraten engageert zich om deze bestuursperiode het lokaal gezondheidsbeleid verder uit te bouwen. LOGO Kempen zal de stad hierbij ondersteunen. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de komende 6 jaar.

Binnen het gezondheidsbeleid van de stad willen we ook ouderen aanmoedigen om meer te bewegen. Daarom is de officiële ondertekening van het charter Gezonde Gemeente gekoppeld aan de Sportieve Ontmoetingsdag 55+.

 

60801748_844420322580048_4115232909051297792_o.jpg