Drie Hoogstraatse kunstenaars ontwerpen relatiegeschenk voor stad Hoogstraten

Drie Hoogstraatse kunstenaars ontwerpen relatiegeschenk voor stad Hoogstraten

Op maandag 24 februari stelt het stadsbestuur van Hoogstraten de relatiegeschenken voor die de komende jaren door het stadsbestuur zullen worden geschonken aan verdienstelijke burgers.

Voor deze relatiegeschenken schreef de stad een ontwerpwedstrijd uit, waarvoor een beperkte selectie van lokale ontwerpers en kunstenaars werd aangeschreven. Het moest om een tastbaar object gaan dat Hoogstraten op een eigentijdse manier in de kijker zet. De jury moest rekening houden met het algemeen uitzicht van het ontwerp, de creatieve vormgeving en de geschiktheid met het oog op promotiemateriaal. Ook moest het object een verrassende kijk bieden op Hoogstraten.

De voorbije jaren maakte Hoogstraten gebruik van delftsblauwe borden voor dit doel. De stock is evenwel zo goed als uitgeput en daarom nam het schepencollege de beslissing om te zoeken naar een nieuw, stijlvol en hedendaags relatiegeschenk. Uiteindelijk selecteerde de jury drie kunstenaars, zodat het stadsbestuur nu een heel gamma van uiteenlopende relatiegeschenken tot zijn beschikking heeft. De drie kunstenaars zijn:

  • Anja Bastiaansen uit Meersel-Dreef
  • Dominic Van Huffel uit Hoogstraten
  • Evelien de Laat uit Minderhout

Geschenkbox

De stad Hoogstraten heeft eind 2019 de gekende Hoogstaatse geschenkbox in een nieuw jasje gestoken. Er gingen in de eindejaarsperiode 208 geschenkboxen over de toonbank. De nieuwe geschenkbox, verkrijgbaar in twee formaten, is het ganse jaar door verkrijgbaar. Deze geschenkbox werd ontworpen door Leny Moerkens uit Meer.


Begijn Le Bleu “fwiet” tijdens Het Grote Vogelweekend in De Klapekster.

Begijn Le Bleu “fwiet” tijdens Het Grote Vogelweekend in De Klapekster.

Gemeenschapscentrum Hoogstraten en Natuurpunt Markvallei sloegen de handen in elkaar voor de organisatie van een voordracht van Begijn Le Bleu. De komiek heeft een podcast over vogels en is het gezicht van de actie Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt.

Bijna een jaar geleden vonden we dit de ideale gelegenheid om de man naar Wortel te halen tijdens het bewuste weekend. In bezoekerscentrum De Klapekster zal Begijn Le Bleu op zaterdagavond 25 januari een voordracht geven over vogels, ‘Fwiet! Fwiet!’, naar zijn gelijknamige podcast. Hij zal er vertellen over de kick van het vogelspotten, de waanzinnige verhalen achter sommige vogelsoorten en over zijn reis naar Batumi, Georgië, waar in 1 maand tijd meer dan één miljoen roofvogels passeren.

De voordracht wordt voorafgegaan door een wandeling in Wortel-Kolonie onder de begeleiding van Natuurpuntgidsen. Op zondag organiseert Natuurpunt Markvallei 's namiddags tal van activiteiten die eveneens te maken hebben met Het Grote Vogelweekend.


Hoogstraten investeert meer dan 50 miljoen euro en legt de nadruk op duurzaamheid

Op dinsdag 3 december stelde het Hoogstraatse schepencollege het meerjarenplan voor 2020- 2025 voor aan de gemeenteraadsleden. Op woensdag 4 december werd de pers ook op de hoogte gesteld van de belangrijkste beleidsdoelstellingen, acties en projecten die deze bestuursperiode op de agenda staan. De budgetten zijn op 11 december toegelicht aan de gemeenteraad op de commissie financiën. Over de investeringen vind je meer info in onderstaande tekst. Tijdens de laatste gemeenteraadszitting van 2019, op 16 december, worden het nieuwe meerjarenplan en de bijhorende budgetten officieel ter goedkeuring voorgelegd.

“Het Hoogstraatse stadsbestuur gaat de komende jaren minstens 50 miljoen euro investeren in een hele waaier aan diverse acties en projecten, onder meer in zorg-, cultuur- en vrijetijdsinfrastructuur. Bij alles wat we doen gaat bijzondere aandacht naar klimaat en duurzaamheid. We zetten bijvoorbeeld in op vergroening van de openbare ruimte, een en integraal bodem- en waterbeheer en de opwaardering van het eigen stadspatrimonium. Dit alles zonder de belastingen voor de Hoogstraatse inwoners te verhogen”, vertelt burgemeester Marc Van Aperen.

Schepen van financiën Roger Van Aperen benadrukt dat het huidige bestuur inderdaad heel wat gaat investeren. Stad Hoogstraten zal daarvoor op een weldoordachte en verantwoorde manier 16,5 miljoen euro lenen, maar het stadsbestuur vindt dit niet meer dan logisch, want “in onze huidige maatschappij willen onze inwoners de weinige vrije tijd die ze hebben graag spenderen in hun eigen omgeving. Ze verwachten van het lokaal bestuur niet enkel een degelijk onderhoud van de wegen, stoepen en groen, maar ook dat ze ’s avonds gezellig naar een activiteit van hun vereniging of een topactiviteit in een degelijk cultuurcentrum in de buurt kunnen gaan. Bij alle investeringen die wij zullen doen, houden we rekening met de wensen van onze inwoners.”

1. Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om wonen

In Hoogstraten verplaatsen we ons op een duurzame en veilige manier. We verhogen de verkeersleefbaarheid en geven meer plaats aan wandelaars en fietsers. We blijven in dat kader inzetten op het project School-Straten, waarbij de schoolomgevingen van alle basisscholen onder de loep worden genomen (90.000 euro). In eerste instantie gaan we in Minderhout over tot een effectieve herinrichting van de Schoolstraat (370.000 euro). We zorgen ervoor dat er rolstoelvriendelijke wandelpaden in alle deeldorpen zijn (75.000 euro). Daarnaast wordt er een nieuw fietspad aangelegd tussen De Mosten en Meersel-Heieinde (1.353.000 euro).

Bovendien willen we aandacht schenken aan projecten rond vergroening en ontharding, zoals de inzet op gebied van trage wegen (90.000 euro) en de groene omgeving en brug aan de Laermolen (200.000 euro). Een eyecatcher gaat de ontwikkeling in het centrum van Hoogstraten zijn. Ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan, grenzend aan de Vrijheid, wil het bestuur een plein en een ondergrondse parking ontwikkelen. Hiervoor is 2,5 miljoen euro begroot.

“Het is de bedoeling om Hoogstraten een mooi plein te geven en tegelijk iets te doen aan de parkingproblematiek in Hoogstraten”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Uiteraard zullen wij voor de concrete uitwerking een studie laten uitvoeren naar groenaanleg, mobiliteit en toegankelijkheid.”

Hoogstraten heeft een rijk aanbod aan erfgoed; er is dan ook aardig wat budget voorzien in het meerjarenplan om hier zorg voor te dragen. Het grootste investeringsdossier blijft het verderzetten van de restauratie van de kerk. De totaalrestauratie van de kerk zal 8.260.645 euro kosten. Gelukkig kan het bestuur hier steunen op een meerjarige subsidieovereenkomst met het agentschap Onroerend Erfgoed van Vlaanderen en de kerkfabriek van Sint-Katharina. De restauratie van de eerste fase van het schip van de Sint-Katharinakerk is aanbesteed en kan binnenkort starten. Ook de werken aan het Raadhuis in Meerle starten begin 2020 (1.250.450 euro), waarin een gecombineerd aanbod van dienstencentrum, bibliotheek en Gemeenschapscentrum zal worden gevestigd.

2. Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooien en ontspannen

In Meer wordt de parochiezaal tot een erkend dienstencentrum uitgebouwd (1.349.119 euro). Dit zal een gelijkaardig aanbod hebben als het Raadhuis in Meerle. Zo brengen we het zorg- en dienstenaanbod zo dicht mogelijk tot bij de mensen. Bovendien starten we binnenkort met de bouw van ’t Gastenhuys; op de plaats waar nu het oude rusthuis Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën staat (11.135.339 euro). We geven hier plaats aan broodnodige zorginstellingen als een nierdialysecentrum, zeven zorgverlenende diensten en 35 assistentiewoningen.

We investeren 251.000 euro extra in kwalitatieve kinderopvang, waarbij we aandacht hebben voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en de brede school. We spelen in op de noden van de gezinnen met de ontwikkeling van een informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang (“loket kinderopvang”). We zorgen ervoor dat de schoolspeelplaatsen bewegingsvriendelijker, speelser en groener zijn en ook gedeeld worden met verenigingen (150.000 euro).

De stad voorziet in nieuwe vrijetijdsinfrastructuur om onze verenigingen te ondersteunen en in te zetten op verbinding en emancipatie van mensen. In dat kader realiseren wij een site op de Wereldakker waar plaats is voor verschillende sportdisciplines (3.000.000 euro). Er wordt een cultuurhuis opgericht, dat een centrum zal zijn voor onze talrijke culturele verenigingen, en waarin we bovendien ook een eigen programmatieaanbod zullen brengen. Zo kunnen de inwoners van Hoogstraten in eigen stad genieten van topvoorstellingen en artiesten van een hoog niveau, bovenop het rijke cultuuraanbod in alle deelgemeenten. Afhankelijk van welke diensten en faciliteiten hierin zullen worden ondergebracht, lopen de ramingen tussen de negen en twaalf miljoen euro. Het project wordt als een “Design, Build, Finance en Maintain”-project in de markt gezet (DBFM). Op Den Dijk worden jeugdlokalen gerealiseerd (1.350.000 euro).

3. Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad

Ook Hoogstraten wil als lokaal bestuur haar steentje bijdragen aan het borgen van onze planeet en legt enkele duidelijke klimaataccenten in haar meerjarenplan. De stad verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer. Door een investering van 4.000.000 euro bewaken en verbeteren we de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de bodem, onder andere door verschillende rioleringswerken uit te voeren.

 

page3image51120160

We willen de impact van de klimaatverandering mee bestrijden. De stad neemt daarom deel aan het streekpact Kempen 2030 (300.000 euro) en zet in op concrete acties met partners in Hoogstraten en andere Kempense gemeenten. We ondertekenden opnieuw het burgemeestersconvenant. Eerst gaan we een nieuw klimaatactieplan opmaken.

We gaan vooral klimaat en energie als belangrijk doel integreren in die beleidsthema’s waar we het verschil kunnen maken, zoals stadsplanning en mobiliteit.

4. Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur

Als goede huisvader wil de stad het voorbeeld geven op gebied van duurzaamheid en klimaat en daarom zullen we inzetten op de verduurzaming van het eigen patrimonium. Samen met Fluvius gaan we het engagement aan om de openbare verlichting naar LED om te schakelen (1.200.000 euro). We maken ook een masterplan op om onze eigen gebouwen en de gemeentescholen energie-efficiënter te maken (180.500 euro).

We voorzien ruimte voor lokale economie, land- en tuinbouw en industrie en waken over de duurzame invulling (93.448 euro). We verhogen de veiligheid, netheid en aantrekkingskracht van bedrijventerreinen, onder meer door sanitaire voorzieningen op de transportzone in Meer.

5. Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie

Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht. Daarbij is het – onder meer – belangrijk om de eigen werking verder te optimaliseren; onder meer door een efficiënte ICT-architectuur uit te werken voor de groep Hoogstraten (zowel stad als OCMW als de scholen – ter waarde van 1.700.000 euro).

De stad blijft inzetten op welzijn en veiligheid van haar inwoners, samen met verschillende partners (lokale politie Noorderkempen, Hulpverleningszone Taxandria, EVapp, en de talrijke vrijwilligers die de stad rijk is). Concreet is de stad naarstig op zoek naar grond om samen met HVZ Taxandria een nieuwe brandweerkazerne in Hoogstraten neer te zetten, zodat we alle Hoogstratenaren een optimale, kwaliteitsvolle en gelijkwaardige bescherming kunnen garanderen.