Gemeenteraad Hoogstraten stemt over aanbesteding bovenlokale gymhal

Het stadsbestuur van Hoogstraten en ’t Spagaatje zijn al jaren in de weer met plannen voor de verwezenlijking van een bovenlokale gymhal. De gemeenteraad spreekt zich vanavond uit over het uitvoeringsdossier en de aanbesteding. Verwacht wordt dat de bouw nog dit jaar kan starten.

Voor de gymnastieksport in de ruime regio rond Hoogstraten is er al enige tijd een grote nood aan specifieke sportinfrastructuur. Alle gymnasten, niet enkel zij die aan topsport doen, maar ook de vele recreatieve sporters willen graag efficiënter, veiliger en op een hoger niveau trainen. De realisatie van het gymcomplex van Hoogstraten zal aan alle noden tegemoetkomen. De gymhal vormt de eerste fase van de ontwikkeling van Sportpark Wereldakker op de gronden achter het Klein Seminarie. Hiervoor is een nauwe samenwerking ontstaan tussen ’t Spagaatje, Hoogstraten Voetbalvereniging, Atletiekvereniging Noorderkempen en het Klein Seminarie.

Het bovenlokale gymcomplex zal bestaan uit een gymzaal, een polyvalente zaal en een danszaal. De gymzaal wordt uitgerust met alle olympische toestellen voor dames- en herentoestelturnen. Ook tumbling en trampolinespringen zijn mogelijk. De polyvalente zaal wordt uitgerust met kleutermateriaal en is geschikt voor multimove, rugscholing, yoga, seniorengym. Tot slot zal de danszaal voorzien worden van een spiegelwand en balletbarre zodat verschillende dansvormen in optimale omstandigheden kunnen worden aangeleerd en beoefend.

Als alles goed gaat, keurt de gemeenteraad op 22 juni het uitvoeringsdossier en de aanbesteding van het gymcomplex goed. De aansluiting aan de dreef achter het Klein Seminarie middels een pleinzone wordt in één keer mee gerealiseerd. Het budget wordt geraamd op 2,8 miljoen euro en verwacht wordt dat de bouwwerken eind 2021 klaar zullen zijn. Vanaf dan zal ’t Spagaatje hoofdgebruiker van de verschillende zalen zijn. Daarnaast gaat het Klein Seminarie een 32-tal uren per week tijdens de schooluren gebruik maken van de infrastructuur. De stad treedt op als bouwheer en investeert in het gebouw. ’t Spagaatje zorgt voor de sportspecifieke inrichting van de verschillende zalen.

De bovenlokale gymhal is een duurzame investering in de gezondheid van de Hoogstraatse bevolking en een belangrijke ondersteuning van het Hoogstraatse verenigingsleven. De

Vlaamse overheid subsidieert dit project met een bedrag van € 350.000 euro. Ook de Provincie Antwerpen doet een duit in het zakje met een subsidie van € 150.000.


Relanceplan Hoogstraten Herstart versterkt economie, verenigingen en inwoners

Het is tijd om Hoogstraten opnieuw te herstarten, om zo snel mogelijk weer op kruissnelheid te komen. Om deze heropstart te verzekeren, heeft het stadsbestuur van Hoogstraten gisteren het relanceplan ‘Hoogstraten Herstart’ voorgesteld aan de fractieleiders van de politieke partijen. Op 22 juni krijgt ook de gemeenteraad een toelichting en mogen de gemeenteraadsleden al onmiddellijk beslissen over enkele concrete maatregelen van het plan.

Het is tijd om Hoogstraten opnieuw te herstarten, om zo snel mogelijk weer op kruissnelheid te komen. Om deze heropstart te verzekeren, heeft het stadsbestuur van Hoogstraten gisteren het relanceplan ‘Hoogstraten Herstart’ voorgesteld aan de fractieleiders van de politieke partijen. Op 22 juni krijgt ook de gemeenteraad een toelichting en mogen de gemeenteraadsleden al onmiddellijk beslissen over enkele concrete maatregelen van het plan.

Het stadsbestuur wil niet over één nacht ijs gaan. De maatregelen moeten goed onderbouwd zijn én inspelen op werkelijke behoeften. Daarom is het relanceplan nog niet tot in de laatste details afgeklopt. Voor sommige zaken zijn nog besprekingen met experts nodig of wil de stad extra inspraak van sommige bevolkingsgroepen.

We kunnen al wel enkele belangrijke uitgangspunten in de verf zetten:

• De eerste maatregel die het stadsbestuur heeft getroffen om Hoogstraten er weer bovenop te helpen is de beslissing om het meerjarenplan 2020-25 onverkort en zonder uitstel uit te voeren. Dit goed onderbouwde plan bevat fundamentele investeringen voor ruim 50 miljoen euro waarmee Hoogstraten op lange termijn duurzaam wordt verbeterd. Geen enkele van deze investeringen wordt geschrapt of zelfs maar uitgesteld. Ze leveren immers jobs en welvaart op voor de Hoogstraatse bevolking, van jong tot oud. De belangrijkste brengen we nog even in herinnering:

 • De aanleg van een stadsplein en ondergrondse parking in de Gravin Elisabethlaan
 • De bouw van een multifunctioneel zorggebouw ’t Gastenhuys
 • De aanleg van een sportcentrum op de Wereldakker
 • De bouw van jeugdlokalen op Den Dijk
 • De bouw van een volwaardig cultuurhuis op de locatie van zaal Pax
 • Investeringen in kinderopvang, jeugdwerking en ouderenzorg
 • Het volledige meerjarenplan kan worden nagelezen op www.hoogstraten.be/meerjarenplanning

 • Omdat de gevolgen van de coronacrisis niet te onderschatten zijn, wil het stadsbestuur toch verschillende bijkomende initiatieven nemen. Duurzaamheid en samenwerking zijn hierbij sleutelwoorden. Het stadsbestuur gelooft niet in steekvlaminitiatieven. Vaak zijn die maar een druppel op een hete plaat die veel belastingsgeld opslorpen. De maatregelen van Hoogstraten Herstart zijn in de eerste plaats faciliterend en ondersteunend. Doel van de maatregelen is de heropstart van Hoogstraten te verzekeren. Ze bieden kansen en leggen verbindingen om zo doelgericht – in samenwerking met ondernemers, verenigingen en bevolking – oplossingen te bieden.

 

 • Er worden hiervoor flink wat bijkomende financiële middelen voor gereserveerd in een steunfonds maar het stadsbestuur blijft bij haar engagement dat de schulden per inwoner niet boven het Vlaamse gemiddelde mogen uitstijgen. Het is niet de bedoeling om lukraak geld uit te delen. Hoogstraten Herstart heeft een evenwicht proberen te zoeken tussen ondersteuning van zo veel mogelijk actoren op langere termijn en de broodnodige ondersteuning van enkele specifieke sectoren in acute ademnood.

 

Methodiek

De werkgroep Hoogstraten Herstart werd opgericht met daarin drie grote werven:

 • economie en toerisme
 • verenigingen
 • inwoners

Voor elke werf voorziet de stad participatie en inspraak, gericht op draagvlakversterking en eigenaarschap bij onze inwoners, verenigingen en ondernemers.

De werf economie en toerisme organiseerde een bevraging bij 60 ondernemers uit verschillende sectoren en deelgemeentes. De resultaten werden afgetoetst bij die ondernemers én de adviesraad lokale economie.

Bij de werf verenigingen werden àlle verenigingen bevraagd. De verwerkte resultaten werden afgetoetst en verfijnd door een klankbordgroep (afvaardiging uit adviesraden vrije tijd en uit de stuurgroep dorpsraden).

Het participatief traject voor de werf inwoners moet nog opgestart worden. Hier voorzien we een bevolkingsbevraging bij niet minder dan 2.000 inwoners!

Welke vragen werden gesteld?

 • Hoe gaat het met u? De bevraging peilde naar het welzijn van de ondernemers enverenigingsbestuurders.
 • De bevraging toetste ook af hoe men denkt over bepaalde te nemen maatregelen
 • Tenslotte werd gepolst naar eigen ideeën en voorstellen

De voorstellen van alle politieke partijen werden meegenomen bij de bevraging en de uitwerking van het relanceplan, ook de voorstellen van de oppositie.

Deze manier van werken kostte tijd maar de stad wilde op basis van de juiste inzichten de juiste beslissingen nemen. Als er zich dringende noden of opportuniteiten stelden, werd er uiteraard reeds actie ondernomen door het stadsbestuur.

Het resultaat is een steunplan op maat van elke doelgroep!

Belangrijk om mee te geven, is dat het plan meerdere fasen telt. Het is geen afgesloten verhaal. De werf inwoners start pas echt op in het najaar. De werf verenigingen organiseert nog een tweede bevraging in augustus en ook voor de werf economie en toerisme wordt opvolging ingepland. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog lang niet voor iedereen duidelijk. Ook hebben we nog onvoldoende zicht op de maatregelen die de hogere overheden nog gaan nemen en die van belang kunnen zijn voor de heropstart van Hoogstraten.

Wordt vervolgd dus…

Samenstelling werkgroep Hoogstraten Herstart

Werf verenigingen:
Voorzitters: Gert Van den Bogaert (gemeenteraadslid) en Daan Aerts (coördinator vrije tijd en samenleving)
Leden: Arnold Wittenberg (schepen) en Faye Van Impe (schepen)

Werf economie en toerisme:
Voorzitters: Ann Tilburgs (gemeenteraadslid) en Katrien Van den Bossche (manager burger) Leden: Marc Van Aperen (burgemeester), Arnold Wittenberg (schepen), Gert Van den Bogaert (gemeenteraadslid), Patrick Verheyden (financieel directeur)

Werf inwoners:
Voorzitters: Faye Van Impe (schepen) en Patrick Verheyden (financieel directeur)
Leden: Marc Van Aperen (burgemeester), Ann Tilburgs (gemeenteraadslid), Daan Aerts (coördinator vrije tijd en samenleving), Katrien Van den Bossche (manager burger).

De voorstellen van werf 1 ECONOMIE & TOERISME

 1. Er komt een actieplan om het toerisme naar Hoogstraten te stimuleren in de zomer van 2020 met extra mankracht en extra financiële middelen.
 2. Toerisme Hoogstraten wordt uitgebouwd tot VisitHoogstraten met een eigen website en app
 3. Stad Hoogstraten realiseert een nieuwe infogids ‘Wegwijs in Hoogstraten’ met contactgegevens van Hoogstraatse ondernemers en toeristische hoogtepunten.
 4. We verhogen de aantrekkingskracht van het winkelcentrum en de dorpskernen door nieuwe infrastructuur te plaatsen en subsidies toe te kennen voor evenementen.
 5. Toerisme Hoogstraten ontwikkelt nieuwe toeristische arrangementen.
 6. We rollen een meerjarig marketing-plan uit voor recreatiedomein De Mosten.
 7. We ondersteunen de heropening van de Hoogstraatse horeca door uitgebreidere terrassen toe te laten in de zomer van 2020.
 8. We creëren een ondernemersloket dat een aanspreekpunt vormt voor alle lokale ondernemers
 9. We bouwen een samenwerkingsplatform online èn offline, waarop alle Hoogstraatse ondernemers elkaar kunnen ontmoeten.
 10. We introduceren de Zomer van de Korte Keten met evenementen en activiteiten die lokale producenten van duurzaam voedsel promoten.
 11. We stimuleren de lokale handel o.a. door digitalisering van de Hoogstraatse cadeaubon.
 12. De stad Hoogstraten organiseert een groepsaankoop voor de aankoop van beschermingsmateriaal tegen corona.
 13. Fiscale maatregelen:
  1. Gedeeltelijke kwijtschelding van concessies, erfpachten en huren waar de stad of het OCMW eigenaar is
  2. Verkorten van de betalingstermijn aan leveranciers van de stad van 30 naar 15 dagen
  3. Vrijstelling van belastingen in 2020 voor:
   1. belasting op openhouden na sluitingsuur
   2. belasting terrassen
  4. Vrijstelling van heffing in 2020 voor
   1. retributie ambulante handel
   2. retributie standplaatsen markt

De voorstellen van werf 2 VERENIGINGEN

  1. Stad Hoogstraten betaalt de sectorale werkingssubsidies aan verenigingen uit op basis van de aanvragen van 2019, zodat voor de verenigingen, die hun werking moesten aanpassen door corona, het subsidiebedrag gegarandeerd blijft. Deze sectorale werkingssubsidies worden vroeger dan normaal (reeds in september) uitbetaald om verenigingen financiële ademruimte te geven.
  2. Gebuurten kunnen uitzonderlijk een aanvraag indienen voor buurtfeestsubsidies voor een tweede gebuurtefeest (voor de periode tot 31 december 2020). Hiervoor wordt een vereenvoudigde aanvraag opgesteld.
  3. De stad compenseert een aantal kosten die verenigingen hebben gemaakt voor evenementen die in 2020 niet zijn kunnen doorgaan als gevolg van de coronamaatregelen.
  4. De stad Hoogstraten versterkt en verbreedt in 2021 de projectsubsidies aan verenigingen. Daarvoor zullen de verschillende projectsubsidiereglementen worden herwerkt naar één reglement voor alle verenigingen (verbreding).
  5. De stad zal eenmalig het percentage pre-financiering voor infrastructuursubsidies verhogen van 70% naar 100% en het reglement pragmatisch toepassen.
  6. Hoogstraatse verenigingen krijgen een compensatie voor personenvervoer van en naar het jeugdkamp en voor infrastructuur die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen op de jeugdkampen voor de zomer van 2020.
  7. Huurgelden, erfpachtvergoedingen en vergoedingen voor verenigingen voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur worden kwijtgescholden voor de periode vanaf 1 maart tot wanneer verenigingen terug gebruik kunnen maken van hun infrastructuur.
  8. De stad Hoogstraten geeft uitstel van betaling voor lopende renteloze leningen aan verenigingen.
  9. De stad Hoogstraten maakt deze zomer de toegang tot de Mosten gratis voor de verenigingen die in verenigingsverband De Mosten willen bezoeken.
  10. Elke vereniging krijgt van de stad een ‘Hoogstraten Herstart’-code waarmee ze in de periode vanaf 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 voor één activiteit gratis gebruik kunnen maken van de uitleendienst.

De voorstellen van werf 3 INWONERS

De maatregelen van de werven ‘economie & toerisme’ en ‘verenigingen’ komen uiteraard niet enkel deze doelgroepen ten goede maar alle inwoners. Maar het stadsbestuur is ervan overtuigd dat er niemand uit de boot mag vallen. In de werf inwoners zullen alle problemen in kaart gebracht worden. We gaan er immers van uit dat er noden zijn die momenteel nog onvoldoende gekend zijn.
Het plan van aanpak is een representatieve bevolkingsbevraging, waarbij we op zoek gaan naar de stem en de adviezen van de modale Hoogstratenaar (de stille meerderheid) op een wetenschappelijke manier. Daarom zal een aselecte steekproef gebeuren van 2.000 inwoners (boven 16 jaar). Deze methodiek kan Hoogstraten een echt burgerpanel opleveren. .
In grote lijnen zal het traject er als volgt uitzien:

 • Juli – Augustus: bevraging van burgers met behulp van een aselecte steekproef
 • September: bespreking van het rapport van de bevraging binnen focusgroepen, burgerkabinetten,…

De grondige consultatie van inwoners moet tegen het einde van het jaar leiden tot een uitgewerkt pakket van maatregelen dat aan de gemeenteraad gepresenteerd zal worden en in 2021 tot uitvoering gebracht wordt.

Er werden tijdens de coronacrisis uiteraard al een aantal maatregelen beslist en uitgevoerd

 • De stad schonk aan elke Hoogstraatse inwoner een gratis mondmasker met tween filters.
 • De stad ontwikkelde een informatiewebsite www.hoogstraten.be/samentegencorona die de Hoogstratenaren continu op de hoogte houdt van de richtlijnen inzake corona.
 • De stad schenkt aan elk Hoogstraats gezin twintig vrijkaarten voor Recreatiedomein De Mosten.

Als er zich dringende noden stellen of opportuniteiten zich voordien, zal het stadsbestuur handelen en wachten we niet op de resultaten van de bevraging van de inwoners.

Maatregelen op de gemeenteraad

Voor het leeuwendeel van de voorgestelde maatregelen van Hoogstraten Herstart volstaat een beslissing van het schepencollege. Wanneer de wet dit vereist, zal het schepencollege in de komende maanden uiteraard sommige maatregelen aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen. Op de gemeenteraad van 22 juni komen alvast volgende voorstellen aan bod:

• Agendapunt 6.

Goedkeuren van de vrijstelling van heffing van verschillende belastings- en retributiereglementen in functie van een vermindering van de belastingdruk voor lokale ondernemers ten gevolge van de corona-crisis.

– Belasting op het openhouden van drankgelegenheden na het sluitingsuur.
– Belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein.
– Retributie op standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein buiten markt- en kermisdagen
– Retributie op standplaatsen tijdens marktdagen

• Agendapunt 9.
Goedkeuren van het subsidiereglement voor personenvervoer van en naar het jeugdkamp en voor infrastructuur die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen op de jeugdkampen voor de zomer van 2020.


Hoogstraten Herstart richt drie werven op om relanceplan uit te werken

De coronacrisis treft iedereen in Hoogstraten. Onze inwoners, ondernemers en verenigingen zien zich de afgelopen maanden geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van COVID-19. Er is evenwel hoop. Geleidelijk aan worden de lockdownmaatregelen versoepeld. Hoogstraten heeft al heel wat gedaan om de impact van de coronacrisis te verzachten of te beperken (zie bijlage). Maar nu is het tijd om Hoogstraten opnieuw te herstarten, om zo snel mogelijk weer op volle snelheid te komen. Om deze heropstart te verzekeren, heeft het stadsbestuur de werkgroep ‘Hoogstraten Herstart’ opgericht.

“Hoe kan stad Hoogstraten haar inwoners, ondernemers en verenigingen versterken, uiteraard binnen de grenzen van haar bevoegdheden? Dat is de fundamentele vraag die aan de basis ligt van ons toekomstig relanceplan”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “De middelen van een stad zijn niet eindeloos. Daarom zal de rol van het stadsbestuur in de eerste plaats faciliterend en ondersteunend zijn. Dat wil zeggen mogelijkheden scheppen enverbindingen leggen om doelgericht tot werkbare oplossingen te komen.”

De werkgroep ‘Hoogstraten Herstart’, samengesteld uit politici van de meerderheidsfracties en stadsmedewerkers, buigt zich de komende weken over een breed relanceplan. Het relanceplan richt zich op drie werven: economie & toerisme, verenigingen en inwoners. Voor elke werf wordt een plan met maatregelen uitgewerkt, waarbij sterk wordt ingezet op participatie en inspraak.

“Door onze inwoners en verenigingen werden de voorbije maanden al verschillende spontane acties en initiatieven opgezet om elkaar te helpen. De solidariteit onder de Hoogstratenaren is enorm. Wij willen weten welke ideeën er nog leven en de meest waardevolle tot uitvoering brengen, samen met onze inwoners”, verklaart Ann Tilburgs,gemeenteraadslid voor HOOGSTRATEN LEEFT en voorzitster van de werf ‘economie & toerisme’.

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, hebben we allereerst een juist zicht nodig op de gevolgen die inwoners, ondernemers en verenigingen ondervinden van de coronacrisis. Daarom wordt op woensdag 20 mei een eerste vragenlijst verstuurd naar de ‘stakeholders’ van de werf economie & toerisme, stuk voor stuk vertegenwoordigers uit onze Hoogstraatse gemeenschap (land- en tuinbouwers, middenstanders, bedrijfsleiders, horeca-ondernemers en

beoefenaars van vrije beroepen). Ook krijgen alle erkende verenigingen een vragenlijst in de bus. Met die bevragingen peilt Hoogstraten Herstart in de eerste plaats naar de manier waarop de coronacrisis zich bij de doelgroepen laat gevoelen. Maar nog belangrijker peilen deze vragenlijsten ook naar mogelijke oplossingen of maatregelen om een vlotte heropstart later dit jaar te garanderen.

Globaal plan op 22 juni

Gert Van den Bogaert, gemeenteraadslid voor N-VA en voorzitter van de werf ‘verenigingen’, toont zich ambitieus: “Wij willen op de gemeenteraad van 22 juni al een globaal plan lanceren voor de werven ‘economie & toerisme’ en ‘verenigingen’. Indien de gemeenteraad instemt met dit plan, kunnen we de daaropvolgende maanden de afgesproken maatregelen stuk voor stuk in uitvoering brengen. We willen snel tewerk gaan, maar ook grondig, zodat onze economie en het verenigingsleven zo spoedig mogelijk weer op kruissnelheid komen.”

De werf ‘inwoners’, die wordt voorgezeten door schepen Faye Van Impe, bereidt een brede bevraging voor van de Hoogstraatse bevolking. “We willen alle problemen in kaart brengen, niemand mag uit de boot vallen”, zegt schepen Van Impe. “Daarom stellen we een ‘burgerpanel’ samen van minstens 300 inwoners. Daarvoor gaan we gebruik maken van het online platform denkmee-hoogstraten.be dat het stadsbestuur al in 2019 introduceerde voor bevragingen omtrent het meerjarenplan. Voor onze werf ‘inwoners’ mikken we op een relanceplan in het najaar.”

Duurzame welvaart

“Hoogstraten Herstart” heeft dezelfde uitgangspunten als waarmee deze bestuurscoalitie begin 2019 van start ging”, vult burgemeester Marc Van Aperen nog aan. “Ons relanceplan moet leiden tot verbinding en duurzaamheid, en dit in alle openheid en met de nodige transparantie. Als onze economie en samenleving weer op volle snelheid komen, moet dat niet leiden tot hetzelfde Hoogstraten als vroeger, maar tot een nóg beter Hoogstraten.”

Hoogstraten Herstart houdt dus vast aan alle verbintenissen die het stadsbestuur is aangegaan in het kader van het burgemeestersconvenant Kempen 2030 (klimaatactie) en de strategische ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze engagementen waren de leidraad voor de vijf strategische beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan 2020-25. Het relanceplan zal aan deze doelstellingen tegemoet komen:

 • Een duurzame stad waar het goed is om te wonen
 • Kansen creëren om zich te ontwikkelen, ontplooien en ontspannen
 • Een biodiverse en veerkrachtige stad
 • Duurzame welvaartsgroei dankzij tewerkstelling en infrastructuur
 • Een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie